+90 505 923 91 34 info@avbmekanik.com
Havaland?rma Sistemleri

Modern binalarda iklim kontrolü ve konfor, ?nemli bir tasar?m unsurudur. Is?tma(Heating), havaland?rma(Ventilating) ve hava ?artland?rma(Air Conditioning) k?sa ad?yla HVAC sistemleri binalardaki iklimi, s?cakl??? ve hava ak???n? düzenleyerek kontrol eder ve ortam konforunun sa?lanmas?na yard?mc? olur. HVAC sistemleri ortamda ya?ayanlar?n sa?l??? i?in de ?nemlidir. ?ünkü iklim ?artlar? iyi düzenlenmi? ve uygun de?erlerde sabit tutulmu? sistemler, küf vb. zararl? organizmalar? ya?an?lan ortamdan uzak tutar. Bunun yan?nda HVAC sistemlerinin otomasyonu ile dü?ük enerji sarfiyat?yla enerji tasarrufu sa?lanmaktad?r.

Yang?n tasar?mlar?nda yine ortamdaki duman gaz?n?n uzakla?t?r?lmas? ve ortama taze havan?n getirilmesi bu sistemlerin dizaynlar? ile yap?lmaktad?r.

swiss replica watches
swiss replica watches
replica watch
replica watch

UYGULAMA ALANLARI:

Binalar, ?? Yerleri, Fabrikalar, Avm ler vs...