+90 505 923 91 34 info@avbmekanik.com
 • HAVALANDIRMA
  HAVALANDIRMA TES?SATI ?HT?YACINIZ MI VAR?
  AVB Perbak Mekanik olarak yap?larda ihtiya?lar?, ?artlar ve durumlar?
  g?z ?nünde bulundurarak her türlü mekanik sistemleri tasarlay?p,
  projelendirerek, uygun montaj ve i??ilik il kullan?ma haz?r halde
  sistemleri sonland?rmaktay?z.
  HEMEN ?LET???ME GE??N!
  Image 1
 • YANGIN TES?SATI
  YANGIN TES?SATI ?HT?YACINIZ MI VAR?
  AVB Perbak Mekanik olarak yap?larda ihtiya?lar?, ?artlar ve durumlar?
  g?z ?nünde bulundurarak her türlü mekanik sistemleri tasarlay?p,
  projelendirerek, uygun montaj ve i??ilik il kullan?ma haz?r halde
  sistemleri sonland?rmaktay?z.
  HEMEN ?LET???ME GE??N!
  Image 1
Havaland?rma

Modern binalarda iklim kontrolü ve konfor, ?nemli bir tasar?m unsurudur. Is?tma, havaland?rma ve hava ?artland?rma k?sa ad?yla HVAC sistemleri binalardaki iklimi, s?cakl??? ve hava ak???n? düzenleyerek kontrol eder ve ortam konforunun sa?lanmas?na yard?mc? olur. HVAC sistemleri ortamda ya?ayanlar?n sa?l??? i?in de ?nemlidir.

Daha Fazla Bilgi
Yang?n Sistemleri

Mal ve can kayb?n? ?nlemek ad?na yap?lan sistemlerdir. Hastane, avm, konut, fabrika gibi risk ko?ullar?na g?re sistemler dizayn edilir. ?htiyaca g?re sulu, k?püklü ve gazl? sistemler dizayn edilerek koruma sistemleri yap?l?r. Binalarda su ile temas?nda hasar meydana gelmesi muhtemel yerlerde gazl? s?ndürme sistemleri yap?l?r.

Daha Fazla Bilgi
?klimlendirme

Her türlü insan?n ya?ad??? ortamlar?n(?? Yeri, Konut, Otel vs.) ?s?l ihtiya?lar?n?n belirli ?artlar alt?na getirilmesi i?in yap?lan sistemlerdir. Bu sistemlerin i?ine k?mür, fue oil ya da do?algaz kullan?larak ?s? merkezleri vas?tas? ile yap?lan ?s?tma sistemleri ya da so?utucu ak??kan (gaz) ile ?s?tma so?utma sistemleri girmektedir.

Daha Fazla Bilgi
swiss replica watches
swiss replica watches
replica watches uk
replica watch
fake watches
replica watches uk